1 Ответ

 1. Лучший ответ
  Этот ответ был отредактирован.

  Сообщить в ужонд о смене адреса для корреспонденции на время выезда из Республики Польша при ожидании карты побыта вы можете заполнив это заявление:

  Poznań, ……………………

  imię i nazwisko (name and surname) (data), (date)

  ………………………….……

  (data urodzenia) (date of birth)

  …………………………………

  (obywatelstwo) (citizenship)

  ………………………………

  (nr sprawy)

  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ADRESU NA CZAS WYJAZDU ZA GRANICĘ

  W związku z moim wyjazdem za granicę proszę o przesyłanie wszelkiej korespondencji na

  podany poniżej adres do korespondencji na terenie Polski:

  Adres ……………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………….

  podpis

  POUCZENIE:

  Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, w przypadku wyjazdu cudzoziemca za granicę, należy wskazać

  w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń i powiadomić o tym organ prowadzący postępowanie.

  W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem

  doręczenia.

  Просмотреть файл Сообщение об адресе на время выезда из Республики Польша тут https://migrant.poznan.uw.gov.pl/ru/system/files/pliki/oswiadczenie_o_adresie_na_czas_wyjazdu_z_rp.pdf

  Скачать редактируемый файл Сообщения об адресе на время выезда из Республики Польша при ожидании карты побыта тут

  Прикрепленное

  • 1
Оставь ответ

Оставь ответ

Загрузить
Загрузить

Выберите здесь тип видео.

Впишите только ID видео, например если ссылка выглядит так https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs то вписываете в поле "sdUUx5FdySs".