Поделиться

10 Ответов

 1. Сам образец аренды квартиры Umowa najmu lokalu mieszkalnego выглядит вот так:

  Umowa najmu lokalu mieszkalnego

  Zawarta w dniu ………………… r. w ……………… pomiędzy:

  1) …………………………, zamieszkałą w ……………………. przy ul. ………………,
  legitymującą się dowodem osobistym ………………………, zwaną dalej Wynajmującą,

  a

  2) ………………………………., zamieszkałą w ………………………, ul. …………………,
  legitymującą się dowodem osobistym …………………………., zwaną dalej Najemcą,

  o treści następującej:

  § 1

  Wynajmująca oświadcza, że jest właścicielką lokalu mieszkalnego o pow. ……………….mkw.,
  składającego się z ……………….pokoi, przedpokoju, łazienki i kuchni, położonego w
  Warszawie przy ul. …………………………………..

  § 2

  Wynajmująca oddaje Najemcy do używania ww. lokal wraz z wyposażeniem (lista przedmiotów
  zostaje załączona do niniejszej umowy w formie załącznika).

  § 3
  Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

  § 4

  Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującej czynszu najmu w wysokości
  ………………….. (słownie: ……………) zł miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry w
  terminie do …………………….. każdego miesiąca.

  § 5

  Opłaty za wodę, gaz, c.o. i energię elektryczną pokrywa Najemca.

  § 6

  Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.

  § 7
  Wydanie lokalu Najemcy nastąpiło w dniu dzisiejszym.

  § 8

  W kwestii wypowiedzenia niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
  oraz ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego.

  § 9

  Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującej w stanie
  niepogorszonym.

  § 10

  Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującej z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia
  ewentualnych szkód – Najemca wpłaca kaucję w wysokości ……………….. (słownie:
  ………………) zł, co Wynajmująca potwierdza.

  § 11

  W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw
  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy
  Kodeksu cywilnego.

  § 12

  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  § 13

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  Wynajmujący Najemca

  ……………………………… ………………………………
  (własnoręczny podpis) (własnoręczny podpis)

  Załącznik:
  Lista przedmiotów w lokalu.

  • 59
 2. файл док образец аренды квартиры Umowa najmu lokalu mieszkalnego

  Прикрепленное

  • 23
 3. Нет необходимости регистрировать договоры найма, например, у нотариуса, в Управлении гмины или других учреждениях.

  • 0
 4. Образцы умовы о праце вы можете найти тут https://sprosipl.com/question/obrazcy-umovy-o-prace

  • 0
 5. Этот ответ был отредактирован.

  Вот еще один вариант
  Образец договора арендыжилья в Польше (umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór)

  Прикрепленное

  • 9
 6. Договор аренды жилья / Umowa najmu lokalu mieszkalnego
  Скачать DOC https://otodompl-statics.akamaized.net/statics-otodompl/naspersclassifieds-regional/verticalsre-atlas-web-otodompl/static/contract_templates/umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego.doc .
  Договор аренды жилого помещения несколькими арендаторами / Umowa najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców
  Скачать DOC https://otodompl-statics.akamaized.net/statics-otodompl/naspersclassifieds-regional/verticalsre-atlas-web-otodompl/static/contract_templates/umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego-przez-kilku-najemcow.doc
  Договор аренды жилого помещения с возможностью субаренды / Umowa najmu lokalu mieszkalnego z możliwością podnajmu
  Скачать DOC https://otodompl-statics.akamaized.net/statics-otodompl/naspersclassifieds-regional/verticalsre-atlas-web-otodompl/static/contract_templates/umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego-z-mozliwoscia-podnajmu.doc
  Договор субаренды / Umowa podnajmu
  Скачать DOC https://otodompl-statics.akamaized.net/statics-otodompl/naspersclassifieds-regional/verticalsre-atlas-web-otodompl/static/contract_templates/umowa-podnajmu.doc
  Акт приемки жилого помещения / Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego
  Скачать DOC https://otodompl-statics.akamaized.net/statics-otodompl/naspersclassifieds-regional/verticalsre-atlas-web-otodompl/static/contract_templates/protokol-zdawczo-odbiorczy-lokalu-mieszkalnego.doc
  Прекращение текущей суммы аренды / Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu
  Скачать DOC https://otodompl-statics.akamaized.net/statics-otodompl/naspersclassifieds-regional/verticalsre-atlas-web-otodompl/static/contract_templates/wypowiedzenie-dotychczasowej-wysokosci-czynszu.doc
  Уведомление о намерении расторгнуть арендные отношения и установить дополнительный срок оплаты дебиторской задолженности / Powiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku najmu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty należności
  Скачать DOC https://otodompl-statics.akamaized.net/statics-otodompl/naspersclassifieds-regional/verticalsre-atlas-web-otodompl/static/contract_templates/powiadomienie-o-zamiarze-wypowiedzenia-stosunku-najmu-i-wyznaczeniu-dodatkowego-terminu-do-zaplaty-naleznosci.doc
  Расторжение договора аренды / Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
  Скачать DOC https://otodompl-statics.akamaized.net/statics-otodompl/naspersclassifieds-regional/verticalsre-atlas-web-otodompl/static/contract_templates/wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego.doc

  • 0
 7. Этот ответ был отредактирован.

  Зразок договору оренди житла із можливістю дострокового розірвання 🤗

  Знайшли хороше житло, а власники не мають зразка орендної угоди?

  Вам пропонують угоду, яка здається вам несправедливою?

  У вас вже є своє житло і ви хочете його здати?

  Вот хороший вариант

  Источник https ://leewadia.files.wordpress.com/2019/06/umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego.pdf

  Прикрепленное

  • 0
 8. договор аренды квартиры бланк скачать

  • 11
 9. Тут знайдете умову винайму мешкання зразок

  • 19
 10. ОБРАЗЕЦ С 1-МЕСЯЧНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВПИСАТЬ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

  Когда договор подписывается на определенный срок (год, 2 года) и о досрочном расторжении его ничего не сказано.
  Согласно закону в случае, если обстоятельства поменялись и было найдено жилье получше или условия не совсем устраивают, досрочно расторгнуть такой договор нельзя. Придется платить и жить до конца срока. Это выгодно хозяевам квартиры.

  Даже если срок уведомления будет проговорен устно, но в договоре не зафиксирован, то когда придет время все устные договоренности не имеют никакой юридической силы, когда в договоре написано обратное.
  Повторюсь, владельцам жилья очень выгодно предлагать Вам подписывать договор, где ничего не указано о досрочном съезде с квартиры.

  Просто съехать тоже нельзя, так как владелец жилья через судебного исполнителя может у вас эти деньги всё-таки изъять за все месяцы, учитывая коммунальные услуги или даже счет банковский могут заблокировать и внести в реестр должников.

  Поэтому собираясь в Польшу на ВНЖ или присматривая новую квартиру для аренды всё-таки заведомо стоит запастись образцом договора аренды, который подстраховывал бы в случае непредвиденных ситуаций, когда на квартире нет возможности проживать год-два и давал возможность быстро и без потерь поменять жилье.

  Загружаю в файлы группы свой образец договора, где деликатно прописано о возможности съехать с квартиры, предупредив перед этим хозяина всего за 1 месяц (календарный — от 01 числа считается до последнего дня месяца).

  Также этот договор включает в себя раздел, где перечислены в проживающих все члены семьи, что делаем его максимально подходящим образцом договора для подачи на карты побыта всей семьей.
  договор аренды квартиры в Польше
  Пример умовы вынайму мешкання в Польше
  Пример договора аренды квартиры

  Автор: Галина Левицкая

  • 0
Оставь ответ

Оставь ответ

Загрузить
Загрузить

Выберите здесь тип видео.

Впишите только ID видео, например если ссылка выглядит так https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs то вписываете в поле "sdUUx5FdySs".