Материалы информационной встречи для иностранцев проведенная Ужондом воеводского в Познани «Od pobytu czasowego do rezydenta» (От карты временного побыта до резидента ЕС)

Материалы информационной встречи для иностранцев проведенная Ужондом воеводского в Познани «Od pobytu czasowego do rezydenta» (От карты временного побыта до резидента ЕС).
Все права на материалы принадлежат авторам обозначенным в презентации

Часть 1
https://img.sprosipl.com/2022/06/od_pobytu_czasowego_do_rezydenta_-_czesc_1-skonwertowany.pdf

Часть 2
https://img.sprosipl.com/2022/06/od_pobytu_czasowego_do_rezydenta_-_czesc_2.pdf

Поделиться

2 Ответа

 1. Текст первой части

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Praca w Polsce od pobytu czasowego
  do rezydenta
  Poznań, czerwiec 2022 r.
  Danuta Grykiel
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Wniosek na pobyt czasowy i
  pracę
  Czym jest zezwolenie na pobyt czasowy i
  pracę oraz jakie daje możliwości?
  Na co zwrócić uwagę?
  Jakie są częste błędy?
  Aktualne przepisy szczególne – epidemia,
  konflikt zbrojny na Ukrainie.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Czym jest zezwolenie na pobyt
  czasowy i pracę oraz jakie daje
  możliwości?

  Jest to dokument legalizujący zarówno pobyt
  w Polsce jak i pracę u konkretnego
  pracodawcy jeżeli jest wskazany w
  zezwoleniu.
  Jest wydawane na okres od 3 miesięcy do 3 lat
  w zależności od długości celu pobytu.
  Jest wydawane na wniosek złożony przez
  cudzoziemca z załącznikiem nr 1 wypełnionym
  przez pracodawcę.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Gdzie?

  Poznań i delegatury w
  Kaliszu, Koninie,
  Lesznie i Pile

  Osobiście

  Złożenie
  wniosku

  Jak?
  Pocztą z późniejszym
  osobistym
  stawiennictwem
  uzupełnieniem
  odcisków

  Kiedy?

  Najpóźniej w ostatnim
  dniu legalnego pobytu

  Tylko po wcześniejszej
  rejestracji
  internetowej

  Odciski po
  wcześniejszej
  rejestracji wizyty
  przez Internet
  Odciski po
  telefonicznej
  rejestracji wizyty, gdy
  wysłane wezwanie do
  uzupełnienia bf

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Warunki udzielenia
  zezwolenia
  Wynagrodzenie nie niższe niż
  minimalne
  3010 zł brutto/miesięcznie
  19,70 zł brutto/godzinę

  Ubezpieczenie
  – dokument nie jest wymagany jeżeli w
  załączniku nr 1 wskazano zatrudnienie
  na umowie i pracę lub zlecenie

  Cel pobytu pow. 3
  miesięcy

  Zakwaterowanie
  Nie jest wymagane do wniosków
  złożonych po 28.01.2022 r.

  Test rynku pracy,
  jeżeli wymagany dla stanowiska
  (nie dotyczy obywateli Ukrainy)
  oraz uprawnienia dla zawodu
  regulowanego

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Źródło dochodu

  Źródło dochodu powinno być legalne.

  Zawarcie umowy nie jest jednoznaczne z legalnym zatrudnieniem – do legalnego
  zatrudnienia wymagany jest dokument legalizujący pracę – zezwolenie na pracę,
  jednolite na pobyt i pracę, oświadczenie o powierzeniu pracy, zgłoszenie pracodawcy
  o powierzeniu pracy na praca.gov.pl dla obywateli Ukrainy lub przepis prawa
  zwalniający z wymogu posiadania jednego z powyższych dokumentów.

  Stabilność i regularność dochodu.
  Potwierdzeniem stabilności i regularności jest np. zawarta umowa wskazująca kwotę
  dochodu otrzymywanego regularnie (np. co miesiąc).

  Dochód wystarczający na utrzymanie członków rodziny– nie jest
  weryfikowany przy wniosku na pobyt czasowy o pracę ale jest istotny
  w przyszłości!
  Dochód wyższy od aktualnych minimalnych kwot dochodu na jednego członka rodziny.
  Jest to 600zł miesięcznie dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym i 776zł dla
  osoby samotnie gospodarującej.

  Każdy dochód podlega opodatkowaniu.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Załącznik nr 1 –najważniejszy
  dokument
  Zawód zgodny z oficjalnym
  nazewnictwem przyjętym w
  obowiązującej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności

  https://psz.praca.gov.pl/rynek pracy/bazy danych/klasyfikacjazawodow-i- specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

  Zakres obowiązków pokrywa się ze wskazanym
  zawodem i zakresem wskazanym w ww. Klasyfikacji
  Zawodów
  Wymiar czasu pracy/liczba godzin powinny być
  wskazane konkretnie
  Umowa o pracę np. pełen wymiar czasu pracy albo pół etatu
  Umowa zlecenie np. 35 h/tydzień

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Załącznik nr 1 –najważniejszy
  dokument
  Wynagrodzenie nie niższe
  niż minimalne wynagrodzenie za
  pracę 3010 brutto zł] niezależnie od wymiaru czasu pracy i
  rodzaju

  Okres powierzenia pracy od tego najczęściej zależy długość
  udzielanego zezwolenia (maksymalnie 3 lata)
  Można wpisać od do np. 01.01.2022 do 01.01.2025
  Można wpisać słowami np.. „od dnia wydania decyzji na okres 3 lat”

  Miejsce wykonywania pracy:
  w przypadku zwolnienia z info starosty na podstawie
  rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego musi być wskazane
  miejsce pracy w Wielkopolsce w przypadku informacji starosty
  musi być wydana ze względu na główne wykonywanie miejsce
  pracy

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Informacja starosty
  Zawód wskazany w informacji starosty spójny z załącznikiem nr 1
  Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie zgodne z załącznikiem nr
  1
  Wydana NIE wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku
  Miejsce wykonywania pracy a miejsce wydania informacji
  Zgoda podmiotu powierzającego pracę na zatrudnienie obywateli
  RP
  Czy test rynku pracy został przeprowadzony
  Oryginał/elektroniczna wersja

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Zwolnienie z informacji starosty
  zawody umieszczone w wykazach „wojewódzkim” i
  „ogólnopolskim”
  zezwolenie na pracę wydane przed złożeniem wniosku o pobyt,
  ważne w dniu złożenia wniosku, u tego samego pracodawcy na
  tym samym stanowisku
  zatrudnienie u tego samego pracodawcy i na tym samym
  stanowisku na podstawie oświadczenia o powierzeniu
  wykonywania pracy:
  Co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przed złożeniem wniosku
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, umowa o pracę i
  potwierdzenie opłacenia składek załączone do wniosku

  3 — letni nieprzerwany, legalny pobyt w Polsce przed złożeniem
  wniosku
  ukończenie uczelni w Polsce w okresie 3 lat poprzedzających
  złożenie wniosku
  Obywatele Ukrainy – (przepis wynikający ze specustawy)

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Karta pobytu z dostępem do rynku
  pracy
  Dostęp
  ograniczony – wynika z udzielonego zezwolenia na

  pobyt czasowy tj. w decyzji został podany konkretny
  pracodawca — legalna praca tylko dla pracodawcy wskazanego
  w zezwoleniu/decyzji i na określonych w nim warunkach,
  Dostęp nieograniczony – w przypadku zezwoleń udzielonych
  np. ze względu na:
  Studia stacjonarne,
  pracę dla absolwenta stacjonarnych studiów wyższych lub studiów
  doktoranckich
  w Polsce
  małżeństwo z obywatelem polskim,
  tzw. połączenie się z rodziną (pobyt z cudzoziemcem na podstawie art. 159
  uoc)
  zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie dla obywateli Ukrainy, pod warunkiem zgłoszenia przez
  pracodawcę na praca.gov.pl

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Na co zwrócić uwagę?

  Legalna praca w trakcie rozpatrywania wniosku:
  Kontynuacja tego samego zatrudnienia, na tych samych warunkach co w poprzednim
  zezwoleniu
  Wydane nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie – dokumenty załatwiane przez
  pracodawcę
  Informacja starosty dołączona do wniosku nie uprawnia do legalnego zatrudnienia!

  Na podstawie zezwolenia jednolitego można wykonywać pracę tylko i
  wyłącznie u pracodawcy, który jest wskazany w decyzji na warunkach
  również podanych w decyzji.
  Zmiana pracodawcy, zmiana warunków pracy, wymaga zmiany zezwolenia – pracodawca
  użytkownik (APT), stanowisko, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy
  (umowa o pracę/ umowa zlecenie)
  Co nie wymaga zmiany zezwolenia – zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu
  powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi; przejęcia pracodawcy, nazwy lub
  formy prawnej lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub
  jego części na innego pracodawcę; zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.
  Zmiana zezwolenia przy uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy bez zezwolenia na
  pracę.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Jakie są częste błędy?
  Złożenie samego załącznika nr 1 bez wniosku na pobyt
  czasowy lub załącznik podpisany przez nieupoważnione
  osoby. Brak oświadczenia o karalności pracodawcy.
  Okres pracy wpisany w załączniku krótszy niż 3 miesiące lub
  odległa data rozpoczęcia pracy, np. za pół roku od momentu
  weryfikacji.
  Wynagrodzenie niższe niż minimalny obowiązujący dochód.
  Rozbieżności między dokumentami – załącznikiem nr 1, a
  dokumentami z pracy (umowa, ZUS).
  Brak informacji starosty. Informacja starosty niespójna z
  załącznikiem.
  Błędy we wniosku – brak podpisu, niepełny adres.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Regulacje prawne związane
  z epidemią COVID-19
  Przedłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania
  stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii legalnego pobytu
  cudzoziemców na podstawie:
  zezwoleń na pobyt czasowy
  wiz krajowych, wiz Schengen
  ruchu bezwizowego
  inne krótkotrwałe dokumenty pobytowe (np. wydane przez inne
  państwo Schengen

  których ważność skończyłaby się w okresie stanu zagrożenia
  epidemicznego/epidemii (czyli od 14.03.2020 r.)
  uznanie pobytu za legalny dotyczy tylko osób, które
  14.03.2020 r. były w kraju na podstawie ww. tytułów

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Regulacje prawne związane z
  epidemią COVID-19

  Przedłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania
  stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii terminu na
  składanie wniosków o legalizację pobytu czasowego, stałego,
  rezydenta oraz przedłużenie wiz.
  Przedłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania
  stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii:
  ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń
  tożsamości cudzoziemca
  ważności zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową
  oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
  cudzoziemcowi
  terminu na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski
  terminu dobrowolnego powrotu określone w decyzjach
  o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Przedłużenia „covidowe”
  — ważne
  informacje
  Pobyt przedłużony jest automatycznie
  nie wymaga złożenia żadnego wniosku
  nie wymaga nowej naklejki wizowej/karty pobytu

  W tym okresie można kontynuować pobyt na
  dotychczasowych zasadach, zgodnie z celem
  pobytu

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Regulacje prawne związane z
  konfliktem zbrojnym na Ukrainie

  Zezwolenia na pobyt i pracę wydawane są bez wskazanego
  pracodawcy:
  obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium RP są uprawnieni
  do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia
  na pracę, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w
  terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy
  powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce
  zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu
  obywatelowi.

  Zwolnienie z wymogu posiadania informacji starosty –
  dotyczy wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie na
  terytorium RP, niezależnie od daty przyjazdu

  https://migrant.poznan.uw.gov.pl/procedury/informacje-dlaobywateli-ukrainy

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  https://migrant. poznan.uw.gov.pl
  formularz kontaktowy
  [email protected]
  [email protected]
  infolinia +48 61 850 87 77

  Do odwołania nieczynny punkt podawczy
  i informacyjny
  Dokumenty należy składać pocztą
  lub ePuap-em

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Wątpliwości i pytania
  Zapraszamy do zadawania pytań w temacie
  pobytu czasowego i pracy

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Zapraszamy na przerwę

  • 0
 2. Текст второй части
  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Praca w Polsce od pobytu czasowego
  do rezydenta
  Poznań, czerwiec 2022 r.
  Danuta Grykiel
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Wniosek na pobyt rezydenta
  długoterminowego UE
  Czym jest zezwolenie na pobyt rezydenta i
  jakie daje możliwości?
  Na co zwrócić uwagę?
  Jakie są częste błędy?

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Czym jest zezwolenie na pobyt
  rezydenta i jakie daje możliwości?
  Jest to dokument legalizujący pobyt w Polsce oraz pracę u
  dowolnego pracodawcy. Na podstawie zezwolenia na pobyt
  rezydenta można wykonywać pracę u każdego pracodawcy
  na dowolnych warunkach zatrudnienia.
  Jest wydawane na czas nieokreślony i wymieniana jest
  jedynie sama karta pobytu co 5 lat.
  Jest wydawane na wniosek złożony przez cudzoziemca bez
  dodatkowego załącznika od pracodawcy.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Kiedy można złożyć wniosek na
  rezydenta?
  Pobyt w Polsce trwa co najmniej 5 lat
  Uwaga!
  Nie wszystkie pobyty są zaliczane do tego okresu.
  Część pobytów liczona jest w połowie.

  Wykazanie legalnego stabilnego źródła dochodu w
  okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
  Potwierdzenie znajomości języka polskiego.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Gdzie?

  Poznań i delegatury w
  Kaliszu, Koninie,
  Lesznie i Pile

  Osobiście

  Złożenie
  wniosku

  Jak?
  Pocztą z późniejszym
  osobistym
  stawiennictwem
  uzupełnieniem
  odcisków

  Kiedy?

  Najpóźniej w ostatnim
  dniu legalnego pobytu

  Tylko po wcześniejszej
  rejestracji
  internetowej

  Odciski po
  wcześniejszej
  rejestracji wizyty
  przez Internet
  Odciski po
  telefonicznej
  rejestracji wizyty, gdy
  wysłane wezwanie do
  uzupełnienia bf

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Tytuł prawny do lokalu – co to
  jest?
  Tytuł prawny do lokalu to dokument
  potwierdzający prawo do zajmowanego
  Umowa najmu
  lokalu:
  Umowa użyczenia (tylko kiedy użyczającym jest
  zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka
  lub rodzeństwo cudzoziemca)
  Akt notarialny (tylko dotyczący istniejącego już
  lokalu)

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Pozostałe braki formalne
  Wniosek – wypełniony kompletnie i podpisany
  Fotografie – nie starsze niż 6 miesięcy
  Dokument podróży
  Osobiste stawiennictwo
  Opłata skarbowa za złożenie wniosku – 640zł
  Jest to stała opłata dla wszystkich

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  5-letni pobyt – co się w niego
  wlicza i w jaki sposób?
  Pobyty wizowe i pobyty czasowe związane z
  pracą, łączeniem rodzin, innymi okolicznościami
  Pobyt wizowy i pobyt czasowy związany ze
  studiami liczony jest w połowie
  Pobyt wizowy i pobyt czasowy wydany na okres
  nauki nie jest wliczany do 5-letniego okresu!
  Uwaga!

  To tylko najczęściej spotykane rodzaje pobytów.

  Ich pełna lista znajduje się na naszej stronie internetowej
  https://migrant. poznan.uw.gov.pl

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  5-letni nieprzerwany pobyt – co to
  oznacza?
  Każda z przerw w pobycie nie może być dłuższa
  niż 6 miesięcy – 180 dni
  Wszystkie przerwy w pobycie łącznie z całego
  okresu 5 lat nie mogą przekroczyć 10 miesięcy –
  300 dni
  Dopuszczalne są przerwy związane z wyjazdami
  służbowymi lub szczególną sytuacją osobistą.
  Trzeba to jednak odpowiednio udokumentować.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Stabilne i regularne źródło
  dochodu w okresie 3 lat przed
  złożeniem wniosku oraz w dniu
  wydawania decyzji.
  Dochód pochodzi z legalnego źródła:

  zezwolenie na pracę + umowa

  Cały dochód z danego roku jest rozliczony w
  zeznaniu podatkowym
  Dochód jest wystarczający na pokrycie kosztów
  utrzymania wnioskodawcy i członków rodziny
  pozostających na utrzymaniu

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Dochód minimalny
  Dochód z okresu do 31.09.2018r.
  514zł miesięcznie dla osoby we wspólnym gospodarstwie
  domowym
  634zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej

  Dochód z okresu po 01.10.2018r.
  528zł miesięcznie dla osoby we wspólnym gospodarstwie
  domowym
  701zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej

  Dochód od 01.01.2022r.
  600zł miesięcznie dla osoby we wspólnym gospodarstwie
  domowym
  776zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej

  Podane kwoty są netto!

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Dochód z własnego źródła /
  dochód od członka rodziny
  Dochód wnioskodawcy
  Dochód wnioskodawcy + małżonka
  Dochód rodzica/rodziców w przypadku wniosku
  dla dziecka
  Dochód od członka rodziny
  Małżonek
  Pełnoletnie pracujące dziecko (renta rodzinna)

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Potwierdzenie znajomości języka
  polskiego na poziomi co najmniej
  B1
  Certyfikat państwowy
  http://certyfikatpolski.pl/
  Ukończenie szkoły w Polsce z wykładowym
  językiem polskim
  Uwaga!

  Tylko szkoły zarejestrowane przez
  Ministerstwo Edukacji i Nauki

  Ukończenie szkoły za granicą z wykładowym
  językiem polskim

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Na co zwrócić uwagę?
  Legalna praca w trakcie rozpatrywania wniosku:
  Kontynuacja tego samego zatrudnienia, na tych samych warunkach co w
  poprzednim zezwoleniu.
  Wydane nowe zezwolenie na pracę typ A lub oświadczenie PUP – dokumenty
  załatwiane przez pracodawcę.

  Do wniosku o pobyt rezydenta długoterminowego
  nie dołącza się załącznika nr 1 oraz informacji
  starosty.
  Zmiana pracodawcy podczas trwającego
  postępowania wymaga wydania odrębnego
  zezwolenia na pracę lub oświadczenia
  zarejestrowanego w PUP jeżeli jest możliwe.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Jakie są częste błędy?

  Złożenie wniosku przed upływem 5 lat pobytu w Polsce.
  Dokumenty złożone tylko w kopii, niepoświadczonej lub bez
  oryginałów.
  Brak lub zły dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu –
  umowa użyczenia przez niewłaściwą osobę, oświadczenie o
  zapewnieniu miejsca zamieszkania.
  Brak dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego i
  próba załatwienia dokumentu w trakcie postępowania.
  Brak rozliczenia całego dochodu – np. od wszystkich pracodawców.
  Brak potwierdzenie złożenia rozliczeń podatkowych w urzędzie
  skarbowym.
  Zaświadczenie z urzędu skarbowego bez wszystkich ważnych kwot.
  Rozpoczęcie pracy u nowego pracodawcy bez dokumentu
  legalizującego pracę.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Jak złożyć komplet
  dokumentów?
  Wypełnił wniosek i dołącz wszystkie dokumenty
  formalne + opłatę skarbową

  Do wniosku dołącz oryginały lub poświadczone kopie:
  Dokumenty potwierdzające legalne zatrudnienie w przeciągu
  ostatnich 3 lat – zezwolenia na pracę lub oświadczenia o
  powierzeniu pracy.
  Wszystkie umowy i aneksy zawierane w okresie ostatnich 3 lat i
  ewentualne dokumenty potwierdzające zakończenie pracy u
  poszczególnych pracodawców
  Zeznania podatkowe za lata obejmujące 3-letni okres
  poprzedzający złożenie wniosku z potwierdzeniem złożenia
  dokumentu w urzędzie.
  Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego
  Dokumenty potwierdzające aktualny dochód i ubezpieczenie

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Wątpliwości i pytania
  Zapraszamy do zadawania pytań w temacie
  pobytu rezydenta

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  https://migrant.poznan.uw.gov.pl/
  faq
  https://udsc.gov.pl/faqudsc/

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  pl. Wolności 17, 61-739 Poznań
  https://migrant.poznan.uw.gov.pl
  e-mail: [email protected]
  [email protected]
  Infolinia: +48 61 850 87 77

  • 0
Оставь ответ

Оставь ответ

Загрузить
Загрузить

Выберите здесь тип видео.

Впишите только ID видео, например если ссылка выглядит так https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs то вписываете в поле "sdUUx5FdySs".