Образец. Как сообщить в уженд о смене адреса проживания (для получения корреспонденции), если Карта Побыта еще не готова?

Поделиться

7 Ответов

 1. Этот ответ был отредактирован.

  Вам необходимо выслать письмо уведомляя о новом адресе и все.

  Вот пример письма о смене адреса для корреспонденции в случае вашего выезда за границу. Этот шаблон можно использовать и при остальных случаях вписав вашу причину смены адреса.

  ……………………………… Poznań, ……………………

  imię i nazwisko (name and surname) (data), (date)

  ………………………….……

  (data urodzenia) (date of birth)

  …………………………………

  (obywatelstwo) (citizenship)

  ………………………………

  (nr sprawy)

  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ADRESU NA CZAS WYJAZDU ZA GRANICĘ

  W związku z moim wyjazdem za granicę proszę o przesyłanie wszelkiej korespondencji na

  podany poniżej adres do korespondencji na terenie Polski:

  Adres ……………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………….

  podpis

  POUCZENIE:

  Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, w przypadku wyjazdu cudzoziemca za granicę, należy wskazać

  w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń i powiadomić o tym organ prowadzący postępowanie.

  W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem

  doręczenia.

  Скачать форму можете тут https://migrant.poznan.uw.gov.pl/ru/system/files/pliki/oswiadczenie_o_zmianie_adresu_do_korespondencji.pdf

  Файл Заявление об изменении почтового адреса с возможностью редактировать:

  Прикрепленное

  • 6
 2. смена адреса при ожидании карты побыта

  • 22
 3. Лучший ответ
  Этот ответ был отредактирован.

  как уведомить ужонд о смене адреса?
  В остальных случаях вы можете пользоваться вот этим шаблоном как Образец уведомления уженда о смене адреса проживания во время рассмотрения дела по карте побыту.

  Warszawa, dnia ___.____.201_r.

  _________________________________________

  (imię i nazwisko)

  _________________________________________

  (data urodzenia)

  _________________________________________

  (paszport)

  _________________________________________

  (adres)

  _________________________________________

  (adres)

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki

  Wydzial Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

  ul. Marszałkowska 3/5,

  00-624 Warszawa

  Pracownik prowadzący postempowanie: _________________________________

  Dotyczy: _________________________________

  OŚWIADCZENIE

  DOTYCZĄCE ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA ORAZ ADRESU KORESPONDENCJI

  Zgodnie z art.41. Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ja, _______________________________________________, urodzony/-na ___.___.19__r., legitymujący/-ca się paszportem __________________, jako cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuję, że z dniem ___.___.200__r., zmieniłem/-am miejsce zamieszkania w Polsce.

  Adres dotychczasowego miejsca zamieszkania to:

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  (Miejscowość, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania)

  Adres obecnego miejsca zamieszkania to:

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  (Miejscowość, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania)

  Nr telefonu: ……………………………………

  Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność prawną wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88 poz.553 z późn. zmianami) w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.

  Zobowiązuję się w razie zmiany miejsca zamieszkania lub adresu korespondencyjnego do poinformowania Urzędu Wojewódzkiego o zmianie pod rygorem, iż kierowana korespondencja uważana będzie za skutecznie doręczoną.

  Wszelką korespondencję urzędową proszę kierować na adres obecnego miejsca zamieszkania.

  Z poważaniem,

  ________________________ ________________________

  Прикрепленное

  • 11
 4. Образец уведомления уженда о смене адреса проживания во время рассмотрения дела по карте побыт. Спасибо за ответ!

  • 39
 5. Здравствуйте! А если я не знаю номера своего дела и имя инспектора, так как письма ещё не приходили, как мне письменно уведомить о смене адреса проживания во время карантина?

  • 31
  • Вы пишете в письме ваши данные (паспорт, фамилию, имя) дату подачи внеска и место, также у вас должен был остаться код регистрации (если кода нет то ничего страшного) и после пишете что прошу изменить адрес такой на такой.

   • 6
 6. Да, это и есть образец освядчення о смене мешкання

  • 0
 7. Полный перечень образцов, примеров писем и заявлений в ужонд, а также инструкции как написать письмо в ужонд вы можете найти в нашем разделе:

  Образцы заявлений для работы проживания и обучения в Польше

  • 0
Оставь ответ

Оставь ответ

Загрузить
Загрузить

Выберите здесь тип видео.

Впишите только ID видео, например если ссылка выглядит так https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs то вписываете в поле "sdUUx5FdySs".