SPROSI PL Последние Вопросы

Анонимное
 1. Текст первой части Bezpieczna przystań Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Bezpieczna przystań Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II” współfinansowanyЧитать далее

  Текст первой части

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Praca w Polsce od pobytu czasowego
  do rezydenta
  Poznań, czerwiec 2022 r.
  Danuta Grykiel
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Wniosek na pobyt czasowy i
  pracę
  Czym jest zezwolenie na pobyt czasowy i
  pracę oraz jakie daje możliwości?
  Na co zwrócić uwagę?
  Jakie są częste błędy?
  Aktualne przepisy szczególne – epidemia,
  konflikt zbrojny na Ukrainie.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Czym jest zezwolenie na pobyt
  czasowy i pracę oraz jakie daje
  możliwości?

  Jest to dokument legalizujący zarówno pobyt
  w Polsce jak i pracę u konkretnego
  pracodawcy jeżeli jest wskazany w
  zezwoleniu.
  Jest wydawane na okres od 3 miesięcy do 3 lat
  w zależności od długości celu pobytu.
  Jest wydawane na wniosek złożony przez
  cudzoziemca z załącznikiem nr 1 wypełnionym
  przez pracodawcę.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Gdzie?

  Poznań i delegatury w
  Kaliszu, Koninie,
  Lesznie i Pile

  Osobiście

  Złożenie
  wniosku

  Jak?
  Pocztą z późniejszym
  osobistym
  stawiennictwem
  uzupełnieniem
  odcisków

  Kiedy?

  Najpóźniej w ostatnim
  dniu legalnego pobytu

  Tylko po wcześniejszej
  rejestracji
  internetowej

  Odciski po
  wcześniejszej
  rejestracji wizyty
  przez Internet
  Odciski po
  telefonicznej
  rejestracji wizyty, gdy
  wysłane wezwanie do
  uzupełnienia bf

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Warunki udzielenia
  zezwolenia
  Wynagrodzenie nie niższe niż
  minimalne
  3010 zł brutto/miesięcznie
  19,70 zł brutto/godzinę

  Ubezpieczenie
  – dokument nie jest wymagany jeżeli w
  załączniku nr 1 wskazano zatrudnienie
  na umowie i pracę lub zlecenie

  Cel pobytu pow. 3
  miesięcy

  Zakwaterowanie
  Nie jest wymagane do wniosków
  złożonych po 28.01.2022 r.

  Test rynku pracy,
  jeżeli wymagany dla stanowiska
  (nie dotyczy obywateli Ukrainy)
  oraz uprawnienia dla zawodu
  regulowanego

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Źródło dochodu

  Źródło dochodu powinno być legalne.

  Zawarcie umowy nie jest jednoznaczne z legalnym zatrudnieniem – do legalnego
  zatrudnienia wymagany jest dokument legalizujący pracę – zezwolenie na pracę,
  jednolite na pobyt i pracę, oświadczenie o powierzeniu pracy, zgłoszenie pracodawcy
  o powierzeniu pracy na praca.gov.pl dla obywateli Ukrainy lub przepis prawa
  zwalniający z wymogu posiadania jednego z powyższych dokumentów.

  Stabilność i regularność dochodu.
  Potwierdzeniem stabilności i regularności jest np. zawarta umowa wskazująca kwotę
  dochodu otrzymywanego regularnie (np. co miesiąc).

  Dochód wystarczający na utrzymanie członków rodziny– nie jest
  weryfikowany przy wniosku na pobyt czasowy o pracę ale jest istotny
  w przyszłości!
  Dochód wyższy od aktualnych minimalnych kwot dochodu na jednego członka rodziny.
  Jest to 600zł miesięcznie dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym i 776zł dla
  osoby samotnie gospodarującej.

  Każdy dochód podlega opodatkowaniu.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Załącznik nr 1 –najważniejszy
  dokument
  Zawód zgodny z oficjalnym
  nazewnictwem przyjętym w
  obowiązującej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności

  https://psz.praca.gov.pl/rynek pracy/bazy danych/klasyfikacjazawodow-i- specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

  Zakres obowiązków pokrywa się ze wskazanym
  zawodem i zakresem wskazanym w ww. Klasyfikacji
  Zawodów
  Wymiar czasu pracy/liczba godzin powinny być
  wskazane konkretnie
  Umowa o pracę np. pełen wymiar czasu pracy albo pół etatu
  Umowa zlecenie np. 35 h/tydzień

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Załącznik nr 1 –najważniejszy
  dokument
  Wynagrodzenie nie niższe
  niż minimalne wynagrodzenie za
  pracę 3010 brutto zł] niezależnie od wymiaru czasu pracy i
  rodzaju

  Okres powierzenia pracy od tego najczęściej zależy długość
  udzielanego zezwolenia (maksymalnie 3 lata)
  Można wpisać od do np. 01.01.2022 do 01.01.2025
  Można wpisać słowami np.. „od dnia wydania decyzji na okres 3 lat”

  Miejsce wykonywania pracy:
  w przypadku zwolnienia z info starosty na podstawie
  rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego musi być wskazane
  miejsce pracy w Wielkopolsce w przypadku informacji starosty
  musi być wydana ze względu na główne wykonywanie miejsce
  pracy

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Informacja starosty
  Zawód wskazany w informacji starosty spójny z załącznikiem nr 1
  Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie zgodne z załącznikiem nr
  1
  Wydana NIE wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku
  Miejsce wykonywania pracy a miejsce wydania informacji
  Zgoda podmiotu powierzającego pracę na zatrudnienie obywateli
  RP
  Czy test rynku pracy został przeprowadzony
  Oryginał/elektroniczna wersja

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Zwolnienie z informacji starosty
  zawody umieszczone w wykazach „wojewódzkim” i
  „ogólnopolskim”
  zezwolenie na pracę wydane przed złożeniem wniosku o pobyt,
  ważne w dniu złożenia wniosku, u tego samego pracodawcy na
  tym samym stanowisku
  zatrudnienie u tego samego pracodawcy i na tym samym
  stanowisku na podstawie oświadczenia o powierzeniu
  wykonywania pracy:
  Co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przed złożeniem wniosku
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, umowa o pracę i
  potwierdzenie opłacenia składek załączone do wniosku

  3 — letni nieprzerwany, legalny pobyt w Polsce przed złożeniem
  wniosku
  ukończenie uczelni w Polsce w okresie 3 lat poprzedzających
  złożenie wniosku
  Obywatele Ukrainy – (przepis wynikający ze specustawy)

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Karta pobytu z dostępem do rynku
  pracy
  Dostęp
  ograniczony – wynika z udzielonego zezwolenia na

  pobyt czasowy tj. w decyzji został podany konkretny
  pracodawca — legalna praca tylko dla pracodawcy wskazanego
  w zezwoleniu/decyzji i na określonych w nim warunkach,
  Dostęp nieograniczony – w przypadku zezwoleń udzielonych
  np. ze względu na:
  Studia stacjonarne,
  pracę dla absolwenta stacjonarnych studiów wyższych lub studiów
  doktoranckich
  w Polsce
  małżeństwo z obywatelem polskim,
  tzw. połączenie się z rodziną (pobyt z cudzoziemcem na podstawie art. 159
  uoc)
  zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie dla obywateli Ukrainy, pod warunkiem zgłoszenia przez
  pracodawcę na praca.gov.pl

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Na co zwrócić uwagę?

  Legalna praca w trakcie rozpatrywania wniosku:
  Kontynuacja tego samego zatrudnienia, na tych samych warunkach co w poprzednim
  zezwoleniu
  Wydane nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie – dokumenty załatwiane przez
  pracodawcę
  Informacja starosty dołączona do wniosku nie uprawnia do legalnego zatrudnienia!

  Na podstawie zezwolenia jednolitego można wykonywać pracę tylko i
  wyłącznie u pracodawcy, który jest wskazany w decyzji na warunkach
  również podanych w decyzji.
  Zmiana pracodawcy, zmiana warunków pracy, wymaga zmiany zezwolenia – pracodawca
  użytkownik (APT), stanowisko, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy
  (umowa o pracę/ umowa zlecenie)
  Co nie wymaga zmiany zezwolenia – zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu
  powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi; przejęcia pracodawcy, nazwy lub
  formy prawnej lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub
  jego części na innego pracodawcę; zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.
  Zmiana zezwolenia przy uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy bez zezwolenia na
  pracę.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Jakie są częste błędy?
  Złożenie samego załącznika nr 1 bez wniosku na pobyt
  czasowy lub załącznik podpisany przez nieupoważnione
  osoby. Brak oświadczenia o karalności pracodawcy.
  Okres pracy wpisany w załączniku krótszy niż 3 miesiące lub
  odległa data rozpoczęcia pracy, np. za pół roku od momentu
  weryfikacji.
  Wynagrodzenie niższe niż minimalny obowiązujący dochód.
  Rozbieżności między dokumentami – załącznikiem nr 1, a
  dokumentami z pracy (umowa, ZUS).
  Brak informacji starosty. Informacja starosty niespójna z
  załącznikiem.
  Błędy we wniosku – brak podpisu, niepełny adres.

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Regulacje prawne związane
  z epidemią COVID-19
  Przedłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania
  stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii legalnego pobytu
  cudzoziemców na podstawie:
  zezwoleń na pobyt czasowy
  wiz krajowych, wiz Schengen
  ruchu bezwizowego
  inne krótkotrwałe dokumenty pobytowe (np. wydane przez inne
  państwo Schengen

  których ważność skończyłaby się w okresie stanu zagrożenia
  epidemicznego/epidemii (czyli od 14.03.2020 r.)
  uznanie pobytu za legalny dotyczy tylko osób, które
  14.03.2020 r. były w kraju na podstawie ww. tytułów

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Regulacje prawne związane z
  epidemią COVID-19

  Przedłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania
  stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii terminu na
  składanie wniosków o legalizację pobytu czasowego, stałego,
  rezydenta oraz przedłużenie wiz.
  Przedłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania
  stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii:
  ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń
  tożsamości cudzoziemca
  ważności zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową
  oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
  cudzoziemcowi
  terminu na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski
  terminu dobrowolnego powrotu określone w decyzjach
  o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Przedłużenia „covidowe”
  — ważne
  informacje
  Pobyt przedłużony jest automatycznie
  nie wymaga złożenia żadnego wniosku
  nie wymaga nowej naklejki wizowej/karty pobytu

  W tym okresie można kontynuować pobyt na
  dotychczasowych zasadach, zgodnie z celem
  pobytu

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Regulacje prawne związane z
  konfliktem zbrojnym na Ukrainie

  Zezwolenia na pobyt i pracę wydawane są bez wskazanego
  pracodawcy:
  obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium RP są uprawnieni
  do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia
  na pracę, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w
  terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy
  powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce
  zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu
  obywatelowi.

  Zwolnienie z wymogu posiadania informacji starosty –
  dotyczy wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie na
  terytorium RP, niezależnie od daty przyjazdu

  https://migrant.poznan.uw.gov.pl/procedury/informacje-dlaobywateli-ukrainy

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  https://migrant. poznan.uw.gov.pl
  formularz kontaktowy
  [email protected]
  [email protected]
  infolinia +48 61 850 87 77

  Do odwołania nieczynny punkt podawczy
  i informacyjny
  Dokumenty należy składać pocztą
  lub ePuap-em

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Wątpliwości i pytania
  Zapraszamy do zadawania pytań w temacie
  pobytu czasowego i pracy

  Bezpieczna przystań

  Projekt «Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Zapraszamy na przerwę

  Свернуть
  • 0
Tetiana
 1. Этот ответ был отредактирован.

  Примера не находил, но рекомендую ознакомиться с рекомендациями Ужонда в Познани https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/materialy-ze-spotkan/od-pobytu-czasowego-do-rezydenta-26102021

  Примера не находил, но рекомендую ознакомиться с рекомендациями Ужонда в Познани

  https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/materialy-ze-spotkan/od-pobytu-czasowego-do-rezydenta-26102021

  Свернуть
  • 0
 1. Валерия Брутковская

  Zasiłek macierzyński считается в доход и так же отображается в pit, если получали засилек от ЗУСа, тогда от него должны были получить pit 11A и рассчитать pit 37. Кроме этого, можно написать, что жена была на содержании мужа и показать ваши дохода за тот период

  Zasiłek macierzyński считается в доход и так же отображается в pit, если получали засилек от ЗУСа, тогда от него должны были получить pit 11A и рассчитать pit 37.
  Кроме этого, можно написать, что жена была на содержании мужа и показать ваши дохода за тот период

  Свернуть
  • 0
aalan
Vlada
 1. Тетяна

  Полицеальные школы ещё нужно смотреть в реестре. И надо ещё сдать государственные экзамены по окончании школы, и только тогда так называемая «свобода».

  Полицеальные школы ещё нужно смотреть в реестре. И надо ещё сдать государственные экзамены по окончании школы, и только тогда так называемая «свобода».

  Свернуть
  • 0
Елена
 1. Алина

  По окончанию сдаются паньствовые экзамены, на основаниях которых получаешь сертификат и диплом.

  По окончанию сдаются паньствовые экзамены, на основаниях которых получаешь сертификат и диплом.

  Свернуть
  • 1
Анонимное
 1. Анна

  Как говорится одно другому не мешает🙂👍 1) Предложение принять (если конечно любите человека и готовы на этот шаг). 2) В декабре подавать документы на резидента. Предложение не значит замужество))) пока Вы распишитесь то может у Вас уже и готовая карта резидента будет на руках😅 Ничто не мешает Вам смЧитать далее

  Как говорится одно другому не мешает🙂👍
  1) Предложение принять (если конечно любите человека и готовы на этот шаг).
  2) В декабре подавать документы на резидента.
  Предложение не значит замужество))) пока Вы распишитесь то может у Вас уже и готовая карта резидента будет на руках😅
  Ничто не мешает Вам сменить фамилию позже))) Я выходила замуж оставив свою, а поменяла через год когда уже имела карту. Нужно было всего лишь пластик сделать новый)) никаких проблем и минимальный пакет документов. Но если хотите сразу брать фамилию мужа то тоже можно, просто удобнее так как сделала я. Насколько помню то месяц после смены фамилии у Вас будет чтобы переделать другие документы)) но там не все так строго. У меня на всё про всё ушло где-то три (долго делали загран). Поехала в Украину и сменила укр паспорт и инн, а загран переделывать там не стала. Заехала в Польшу и тут в посольстве подалась.
  Между сталым побытом по мужу и резиденством лучше второе))) Потому что до гражданства и там и там почти одинаковое расстояние. Но вот по сталому рискуете, потому что вдруг что-то не заладиться в браке… Плюс будут вызывать/приходить домой чтобы проверить правда ли у вас там любовь. Вопросы разные задавать и тд. Права и там и там одинаковые будете иметь)) так что лучше на мой взгляд резидентство.

  Свернуть
  • 3